تجربه هایی از زخم بستر

زخم بستر به آسيب وارده در قسمتی از پوست گفته می شود که معمولاً در اثر نشستن يا خوابيدن طولانی در يک حالت ثابت ايجاد می شود.